Skip to content Skip to footer

Antal fall/år

Under Corona pandemin har det varit ett lågt antal fall mot det normala som har varit mellan 50-100 per år. 

Vi väntar att se en betydlig ökning när samhället kommer tillbaka till det normala

Under 2020 rapporterades 28 fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,3 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med drygt 50 procent jämfört med 2019. Könsfördelningen var jämn och medianåldern bland fallen var 27 år. Incidensen var högst i åldersgruppen yngre än ett år, följt av åldersgrupperna 15–19 år respektive 25–29 år. Det var dock få fall i alla åldersgrupper.

Typning vid det nationella referenslaboratoriet för N. meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro visade att majoriteten av fallen orsakades av serogrupp W (n=10) och Y (n=9). Fyra fall orsakades av serogrupp B och ett av serogrupp C (figur 2). För fyra fall saknades uppgift om serogrupp. Tjugotvå procent av testade isolat (n=5/23) hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC > 0,064 mg/L). I övrigt var alla isolat känsliga för de antibiotika som används vid behandling av och profylax mot meningokockinfektion.

Incidensen av invasiv meningokockinfektion halverades under 2020 jämfört med 2019.

2019 blev ett svart år

Statistik ifrån Folkhälsomyndigheten i Sverige visar att 2019 har flest fall av invasiv Meningokockinfektion sedan 2013 med hela 66 stycken. 9 personer, eller 13,6% dog.

Under 2019 kan man se att åldersgruppen 15-19 och 20-29 har haft en ökning, men att åldersgruppen 0-4 har minskat. Fördelning per kön visar att antal män har gått förbi antal kvinnor med 54,5% mot 45,4% (0,1% okänt). Andelen fall som rapporterats smittade i Sverige var 62 (94%) av totalt 66.

Bakteriell meningit och septikemi är en allvarlig sjukdom som kan drabba vem som helst i alla åldrar. Spridningen av de två huvudsakliga bakteriella orsakerna – meningokock- och pneumokockinfektioner – ökar under vintermånaderna, vilket innebär att fall av bakteriell meningit ökar också

Ref. Folkhälsomyndigheten

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now