Skip to content Skip to footer

Antal fall/år

2024 börjar som förra året

Vi måste tyvärr meddela att det under årets första kvartal är registrerad 6 fall av meningokocker i Sverige vilket är lika med samma period föregående år. 

I det ena av fallen är det bekräftat med dödlig utgång av en ung person. Våra varmaste tankar går till familjen❤.

Två nya fall blev registrerade under mars månad, båda i Stockholm.

Vänta inte – vaccinera dig i dag!

2023 på väg mot pre-Covid nivå?

Vi måste tyvärr meddela att det under december månad har varit ytterligare 2 fall av meningokocker i Sverige och totalt under 2023 blev det 33 fall, en ökning med 10 fall (+43%) mot föregående år. Detta är det högsta antalet sen 2019 och kan ge en indikation på att vi är på väg mot pre-covid nivåer.

Andelen fall per kön i 2023 var 48,4% Man och 51,5% Kvinna. 0,1% var listad okänd. 97% smittades i Sverige och 3% smittades utomlands.

Som tidigare år var det igen åldersgruppen 15-19 (18,1%) och 20-29 (27,2%) som hade flest antal fall.

Ta dina försiktighetsåtgärder – vaccinera dig om du är i riskgrupperna barn under 5 år, unga och äldre vuxna och personer med vissa hälsotillstånd.

2022 antal fall ökar igen

Under åren med Covid-19 var antal fall av meningokocker på det lägsta nivå sen tillgängliga mätningar som vi har tillgång till.

I 2022 blev det registrerad 23 fall av meningokocker vilket är en ökning med 13 mot föregående år. Detta visar att antal smittade är på väg upp igen till pre-Covid nivåer.

Till skillnad från föregående år var andelen fall per kön annorlunda i 2022 där 39,1% av fallen var män och 60,9% kvinna.

Vi ser också att andelen fall i åldersgruppen 15-29 år gick upp och var hela 52% av samtliga fall. Detta var 22% högre än året innan. 

Som tidigare år det en högre antal fall under vintermånaderna, men 33% av fallen förekom under sommaren.

2021 Fortsatt Covid-19 pandemi

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar.

Under 2021 var det ett mycket lågt antal fall som kan nästan helt hänföras till pandemin. Totalt rapporterades 10 registrerade fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,1 fall per 100 000 invånare med flest fall under vinter månaderna. Det är en minskning med 65 procent jämfört med 2020 och 83 procent jämfört med 2019.

Till skillnad från tidigare år var andelen fall per kön annorlunda i 2021 där 80% av fallen var man och 20% kvinna. Tidigare år har fördelningen varit ungefär 50/50. Bland de insjuknade var fyra barn och sex vuxna (spridning 0–68 år).

Av 8 typade isolat identifierades serogrupp W och B (n=3 vardera) samt serogrupp C och Y (n=1 vardera). Ett isolat hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC >0,064 mg/L).

Incidensen av invasiv meningokockinfektion var under 2021 den lägsta någonsin.

2020 ett år med Covid-19 pandemi

Under Corona pandemin har det varit ett lågt antal fall mot det normala som har varit mellan 50-100 per år. Vi väntar att se en betydlig ökning när samhället kommer tillbaka till det normala

Under 2020 rapporterades 28 registrerade fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,3 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med drygt 50 procent jämfört med 2019. Könsfördelningen var jämn och medianåldern bland fallen var 27 år. Incidensen var högst i åldersgruppen yngre än ett år, följt av åldersgrupperna 15–19 år respektive 25–29 år. Det var dock få fall i alla åldersgrupper.

Typning vid det nationella referenslaboratoriet för N. meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro visade att majoriteten av fallen orsakades av serogrupp W (n=10) och Y (n=9). Fyra fall orsakades av serogrupp B och ett av serogrupp C (figur 2). För fyra fall saknades uppgift om serogrupp. Tjugotvå procent av testade isolat (n=5/23) hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC > 0,064 mg/L). I övrigt var alla isolat känsliga för de antibiotika som används vid behandling av och profylax mot meningokockinfektion.

Incidensen av invasiv meningokockinfektion halverades under 2020 jämfört med 2019.

2019 blev ett svart år!

Statistik ifrån Folkhälsomyndigheten i Sverige visar att 2019 har flest fall av invasiv Meningokockinfektion sedan 2013 med hela 66 stycken. 9 personer, eller 13,6% dog.

Under 2019 kan man se att åldersgruppen 15-19 och 20-29 har haft en ökning, men att åldersgruppen 0-4 har minskat. Fördelning per kön visar att antal män har gått förbi antal kvinnor med 54,5% mot 45,4% (0,1% okänt). Andelen fall som rapporterats smittade i Sverige var 62 (94%) av totalt 66.

Bakteriell meningit och septikemi är en allvarlig sjukdom som kan drabba vem som helst i alla åldrar. Spridningen av de två huvudsakliga bakteriella orsakerna – meningokock- och pneumokockinfektioner – ökar under vintermånaderna, vilket innebär att fall av bakteriell meningit ökar också

Ref. Folkhälsomyndigheten

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now